logo
 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Hévízi Rehabilitációs Intézet

A 94/2007. SZ. BEUTALÁSI REND KIVONATA

Az MH Egészségügyi Központ rehabilitációs és krónikus ellátást biztosító intézeteibe történő beutalási rendje

1. A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizioterápia szakorvosa, krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg gyógyintézet orvosa utalhatja be.

2. A beutalási rend a következő jogszabályokon alapul:

 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

3. Az MH Egészségügyi Központ igényjogosultsági körébe tartozó beteg rehabilitációs, illetve krónikus ellátást biztosító intézeteibe, illetve osztályára történő beutalását, a háziorvos kezdeményezheti. Az orvos a rehabilitációs igény esetén a beteget a szakmailag illetékes szakrendelésre, szakambulanciára irányítja. A beutalást a szakorvos végzi. A krónikus ellátásra történő beutalást a háziorvos, illetőleg az alapellátást biztosító orvos közvetlenül is kezdeményezhet.
A beutalót egy példányban kell megküldeni a gyógykezelés helyére.
A beutaló tartalmazza az alábbi szakmai, valamint a formai követelményeket:

 • azonosítható személyi adatok,
 • szakmai indikáció,
 • az adott intézet vagy osztály neve,
 • az intézeti rehabilitációs vagy krónikus ellátás igénye,
 • a beutaló szakorvos orvosi kódja,
 • a szakrendelés vagy osztály 9 jegyű OEP kódja,
 • a szakrendelés naplósorszáma,
 • ellátás tényét igazoló adat
 • háziorvos beutalása esetén 8 jegyű naplósorszám,
 • járóbeteg szakellátást nyújtó orvos beutalás esetén a beteg 8 jegyű naplósorszáma,
 • fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást nyújtó orvos beutalás esetén a beteg 9 jegyű törzsszáma
 • az igényjogosultság típusát.

4. A beérkező beutalók elbírálására, és a behívások szakmai indokokon alapuló sorrendiségének megállapítására, az MH Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézeteiben háromfős Szakorvosi Bizottságot kell létrehozni.
A bizottság hetente egy alkalommal, szükség esetén az intézetvezető döntése szerint ülésezik, és dönt a beutalók elfogadásáról és a betegbehívás sorrendiségéről.
A döntést, és a tájékoztató előjegyzést az elektronikus adatrögzítés mellett a bizottság vezetője írásban rögzíti, és aláírásával hitelesíti a beutalón is.
A beutaló elutasításáról, annak okáról, a bizottság vezetője írásban értesíti a beteget, és a döntést rögzíti a beutalón is.

5. A behívási sorrendet a beteg állapota és a rehabilitáció szakmai szabályai határozzák meg.
Az igényjogosult állomány kategórián belüli prioritási sorrendje:

 • MH és rendvédelmi szervek aktív hivatásos és szerződéses személyi állománya, aktív köztisztviselői, közalkalmazottjai,
 • vasutas személyi állomány és a területi ellátásra jogosultak,
 • nyugállományú MH és rendvédelmi hivatásos személyi állomány és nyugállományú köztisztviselői, közalkalmazottjai és vasutas személyi állomány,
 • hozzátartozói jogon igényjogosult.

6. Újabb intézeti gyógykezelést csak a távozást követő hat hónap után lehet kezdeményezni. A gyógykezelés egy éven (365 napon) belül ismételten nem vehető igénybe.

7. A rehabilitációs intézetek a beérkezett beutalók regisztrálását és elbírálását követően, írásban előzetes tájékoztatást adhatnak a beteg számára a gyógykezelés megkezdésének tervezett időpontjáról.
A gyógykezelés tényleges megkezdése előtt legalább hét nappal, hivatalosan, írásban értesíteni kell a beteget, illetve hozzátartozóját. Az írásos értesítés a pontos kezdési időpont mellett tartalmazza azokat a szükséges információkat, tájékoztatókat és eljárási módot, amelyről a betegnek tudnia kell.

8. A beutaló szakorvos tájékoztatja a beteget a beutalással kapcsolatos eljárásról és az elbírálás folyamatáról, valamint az akadályoztatása esetén követett eljárásról.
A rehabilitációs intézetben biztosított helyet a betegnek legkésőbb a kiértesítésben megjelölt időpontot követő napon el kell foglalnia. Ennek elmulasztása esetén a beutalás érvényét veszti. Akadályoztatás esetén a beutaltnak előzetesen értesítenie kell az intézetet, amely dönt a beutalás további érvényességéről.
Az intézetekben váratlanul megüresedő, vagy be nem töltött helyek elfoglalására telefonos előjegyzési lehetőséget kell biztosítani a hat hónappal korábban regisztrált beutaltak számára, előzetes telefonos jelentkezést követően. Ezekben az esetekben a kiértesítést követő 24-48 órán belül el kell foglalni a helyet.

BM
BM